شرکت فنی مهندسی ساپرا صنعت

شرکت فنی مهندسی ساپرا صنعت

تامین و نگهداری تجهیزات F5 – Fortinet – HPE

021-76871880

هارد سرور اچ پی نسل 6

تاریخ انتشار : 2020/05/04

هارد سرور اچ پی نسل 6

 

هارد سرور اچ پی

 

 

هارد  SAS سرور HP دارای ظرفیت 600 GB ،سرعت چرخش10K(10000rpm) و2.5 اینچی میباشد.

 

PN: 581286-B21

Part Number(s)
581286-B21 Option Part#
581311-001 Spare Part#
597609-003 Assembly Part#
599476-003 Assembly Part#
619286-003 Assembly Part#
EG0600FBDBU Model#
EG0600FBDSR Model#
EG0600FBLSH Model#
Specifications
Proliant HardDrive Category
10K Sub-Category
600GB Capacity
Serial Attached SCSI
Interface Type
Dual Port Ports
6GB/s Speed

 

 

 

 

 

 

خرید هارد سرور اچ پیخرید هارد سرور اچ پیخرید هارد سرور اچ پیخرید هارد سرور اچ پیخرید هارد سرور اچ پی

 

هارد  SAS سرور HP دارای ظرفیت450 GB ،سرعت چرخش10K(10000rpm) و2.5 اینچی میباشد.

 

PN: 581284-B21

Part Number(s)
581284-B21 Option Part#
581310-001 Spare Part#
597609-002 Assembly Part#
599476-002 Assembly Part#
619286-002 Assembly Part#
EG0450FBDBT Model#
EG0450FBDSQ Model#
EG0450FBLSF Model#
Specifications
Proliant HardDrive Category
10K Sub-Category
450GB Capacity
Serial Attached SCSI
Interface Type
Dual Port Ports
6GB/s Speed

خرید هارد سرور اچ پیخرید هارد سرور اچ پیخرید هارد سرور اچ پیخرید هارد سرور اچ پیخرید هارد سرور اچ پی

هارد  SAS سرور HP دارای ظرفیت300 GB ،سرعت چرخش10K(10000rpm) و2.5 اینچی میباشد.  

PN: 507127-B21

Part Number(s)
507127-B21 Option Part#
507284-001 Spare Part#
518011-002 Assembly Part#
EG0300FARTT Model#
Specifications
Proliant HardDrive Category
10K Sub-Category
300 GB Capacity
Serial Attached SCSI
Interface Type
Dual Port Ports
6GB/s Speed

خرید هارد سرور اچ پیخرید هارد سرور اچ پیخرید هارد سرور اچ پیخرید هارد سرور اچ پیخرید هارد سرور اچ پی

هارد  SAS سرور HP دارای ظرفیت146 GB ،سرعت چرخش15K(15000rpm) و2.5 اینچی میباشد.  

PN: 512547-B21

 

Part Number(s)
512547-B21 Option Part#
512744-001 Spare Part#
512544-002 Assembly Part#
GH0146FAQRE Model#
Specifications
Proliant HardDrive Category
15K Sub-Category
146 GB Capacity
Serial Attached SCSI
Interface Type
Dual Port Ports
6GB/s Speed

 

 

خرید هارد سرور اچ پیخرید هارد سرور اچ پیخرید هارد سرور اچ پیخرید هارد سرور اچ پیخرید هارد سرور اچ پی

هارد  SAS سرور HP دارای ظرفیت146 GB ،سرعت چرخش10K(10000rpm) و2.5 اینچی میباشد.  

PN: 507125-B21

 

Part Number(s)
507125-B21 Option Part#
507283-001 Spare Part#
518194-001 Assembly Part#
DG0146FARVU Model#
Specifications
Proliant HardDrive Category
10K Sub-Category
146 GB Capacity
Serial Attached SCSI
Interface Type
Dual Port Ports
6GB/s Speed

هارد  SAS سرور HP دارای ظرفیت72 GB ،سرعت چرخش15K(15000rpm) و2.5 اینچی میباشد.  

PN: 512545-B21

 پارت نامبر ها _ Part Number(s)
507125-B21 Option Part#
507283-001 Spare Part#
518194-001 Assembly Part#
DG0146FARVU Model#
 مشخصات فنی _ Specifications
Proliant HardDrive Category
15K Sub-Category
72 GB Capacity
Serial Attached SCSI
Interface Type
Dual Port Ports
6GB/s Speed

 

هارد  SAS سرور HP دارای ظرفیت500 GB ،سرعت چرخش7.2K(7200rpm) و2.5 اینچی میباشد.  

PN: 507610-B21

 پارت نامبرها _ Part Number(s)
507610-B21 Option Part#
508009-001 Spare Part#
507609-001 Assembly Part#
MM0500FAMYT Model#
 مشخصات فنی _ Specifications
Proliant HardDrive Category
7.2K Sub-Category
500 GB Capacity
Serial Attached SCSI
Interface Type
Dual Port Ports
6GB/s Speed

 

هارد  SATA سرور HP دارای ظرفیت500 GB ،سرعت چرخش7.2K(7200rpm) و2.5 اینچی میباشد.  

PN: 507750-B21

 پارت نامبر ها _ Part Number(s)
507750-B21 Option Part#
507750-S21 SmartBuy Part#
508035-001 Spare Part#
507749-001 Assembly Part#
614828-002 Assembly Part#
MM0500EBKAE Model#
MM0500EANCR Model#
 مشخصات فنی  _  Specifications
Proliant HardDrive Category
7.2K Sub-Category
500 GB Capacity
Serial ATA
Interface Type
Supported Ports Native Command Queuing
3GB/s Speed

 

هارد  SATA سرور HP دارای ظرفیت160 GB ،سرعت چرخش7.2K(7200rpm) و2.5 اینچی میباشد.  

PN: 530888-B21

 پارت نامبر ها _ Part Number(s)
530888-B21 Option Part#
530932-001 Spare Part#
507749-002 Assembly Part#
VM0160EASRP Model#
 مشخصات فنی _ Specifications
Proliant HardDrive Category
7.2K Sub-Category
160 GB Capacity
Serial ATA
Interface Type
Supported Ports Native Command Queuing
3GB/s Speed

هارد  SATA سرور HP دارای ظرفیت250 GB ،سرعت 5.4K(5400rpm) و2.5 اینچی میباشد.  

PN: 460355-B21

 پارت نامبر ها _ Part Number(s)
460355-B21 Option Part#
460426-001 Spare Part#
488410-002 Assembly Part#
GJ0250EAGSQ Model#
 مشخصات فنی _ Specifications
Proliant HardDrive Category
5.4K Sub-Category
250 GB Capacity
Serial ATA
Interface Type
Supported Ports Native Command Queuing
3GB/s Speed

 

هارد  SATA سرور HP دارای ظرفیت120 GB ،سرعت 5.4K(5400rpm) و2.5 اینچی میباشد.  

PN: 458924-B21

 پارت نامر ها _ Part Number(s)
458924-B21 Option Part#
459322-001 Spare Part#
464340-001 Assembly Part#
488410-001 Assembly Part#
GJ0120CACZT Model#
GJ0120CAGSP Model#
 مشخصات فنی _ Specifications
Proliant HardDrive Category
5.4K Sub-Category
120 GB Capacity
Serial ATA
Interface Type
Supported Ports Native Command Queuing
1.5GB/s Speed

خرید هارد سرور اچ پیخرید هارد سرور اچ پیخرید هارد سرور اچ پیخرید هارد سرور اچ پیخرید هارد سرور اچ پی

 

هارد  SATA سرور HP دارای ظرفیت60 GB ، و2.5 اینچی میباشد.  

PN: 572071-B21

 پارت نامبر ها _ Part Number(s)
572071-B21 Option Part#
572252-001 Spare Part#
570774-001 Assembly Part#
MK0060EAVDR Model#
 مشخصات فنی _ Specifications
Proliant Solid Drive Category
Solid State Drive Sub-Category
60 GB Capacity
SATA
Interface Type
MDL Level
3GB/s Speed

خرید هارد سرور اچ پیخرید هارد سرور اچ پیخرید هارد سرور اچ پیخرید هارد سرور اچ پیخرید هارد سرور اچ پی

هارد  SATA سرور HP دارای ظرفیت120 GB ، و2.5 اینچی میباشد.  

PN: 572073-B21

 پارت نامبر ها _ Part Number(s)
572073-B21 Option Part#
572253-001 Spare Part#
570774-002 Assembly Part#
MK0120EAVDT Model#
 مشخصات فنی _ Specifications
Proliant Solid Drive Category
Solid State Drive Sub-Category
120 GB Capacity
SATA
Interface Type
MDL Level
3GB/s Speed

 

هارد  SAS سرور HP دارای ظرفیت600 GB ،سرعت 15K(15000rpm) و 3.5 اینچی میباشد.  

PN: 516828-B21

 پارت نامبر ها _ Part Number(s)
516828-B21 Option Part#
517354-001 Spare Part#
533871-003 Assembly Part#
516810-003 Assembly Part#
516828-S21 SB#
EF0600FATFF Model#
EF0600FARNA Model#
 مشخصات فنی _ Specifications
Proliant HardDrive Category
15K Sub-Category
600GB Capacity
SAS
Interface Type
Dual Port Ports
6GB/s Speed

 

هارد  SAS سرور HP دارای ظرفیت450 GB ،سرعت 15K(15000rpm) و 3.5 اینچی میباشد.  

PN: 516816-B21

 پارت نامبر ها _ Part Number(s)
516816-B21 Option Part#
517352-001 Spare Part#
516810-002 Assembly Part#
533871-002 Assembly Part#
516816-S21 SB#
EF0450FARMV Model#
EF0450FATFE Model#
 مشخصات فنی _ Specifications
Proliant HardDrive Category
15K Sub-Category
450GB Capacity
SAS
Interface Type
Dual Port Ports
6GB/s Speed

 

 

هارد  SAS سرور HP دارای ظرفیت GB 300،سرعت 15K(15000rpm) و 3.5 اینچی میباشد.

 

PN: 516814-B21

 پارت نامبر ها _ Part Number(s)
516814-B21 Option Part#
516814-S21 Option Part#
517350-001 Spare Part#
417192-004 Assembly Part#
462587-003 Assembly Part#
 مشخصات فنی _ Specifications
Proliant HardDrive Category
15K Sub-Category
300 GB Capacity
SAS
Interface Type
Dual Port Ports
6GB/s Speed

هارد  SAS سرور HP دارای ظرفیت2 T،سرعت 7.2K(7200rpm) و 3.5 اینچی میباشد.  

PN: 507616-B21

 پارت نامبر ها _ Part Number(s)
507616-B21 Option Part#
508010-001 Spare Part#
606228-002 Assembly Part#
MB2000FAMYV Model#
MB2000FBZPN Model#
MB2000FCWDF Model#
 مشخصات فنی _ Specifications
Proliant HardDrive Category
7.2K Sub-Category
2 T Capacity
SAS
Interface Type
Dual Port Ports
6GB/s Speed

هارد  SAS سرور HP دارای ظرفیت1 T،سرعت 7.2K(7200rpm) و 3.5 اینچی میباشد.  

PN: 507614-B21

 پارت نامبر ها _ Part Number(s)
507614-B21 Option Part#
508011-001 Spare Part#
461134-003 Assembly Part#
507613-001 Assembly Part#
537786-001 Assembly Part#
649327-001 Assembly Part#
695507-001 Assembly Part#
MB1000FAMYU Model#
MB1000FBZPL Model#
MB1000FCWDE Model#
ST31000424SS Model#
 مشخصات فنی _ Specifications
Proliant HardDrive Category
7.2K Sub-Category
1 T Capacity
SAS
Interface Type
Dual Port Ports
6GB/s Speed

هارد  SATA سرور HP دارای ظرفیت2 T،سرعت 7.2K(7200rpm) و 3.5 اینچی میباشد.  

PN: 507632-B21

 پارت نامبر ها _ Part Number(s)
507632-B21 Option Part#
507632-S21 SmartBuy Part#
508040-001 Spare Part#
507631-003 Assembly Part#
584786-001 Assembly Part#
638516-001 Assembly Part#
649401-003 Assembly Part#
694372-001 Assembly Part#
695502-002 Assembly Part#
695995-001 Assembly Part#
MB2000EAMZF Model#
MB2000EAZNL Model#
MB2000EBZQC Model#
MB2000EBUCF Model#
MB2000ECVJF Model#
MB2000ECWCR Model#
MB2000ECWLP Model#
 مشخصات فنی _ Specifications
Proliant HardDrive Category
7.2K Sub-Category
2 TB Capacity
Serial ATA-300
Interface Type
3GB/s Speed

 

هارد  SATA سرور HP دارای ظرفیت1 T،سرعت 7.2K(7200rpm) و 3.5 اینچی میباشد.

 

PN: 454146-B21

 پارت نامبر ها _ Part Number(s)
454146-B21 Option Part#
454273-001 Spare Part#
583311-001 Spare Part#
536648-001 Alternate Spare Part#
482483-004 Assembly Part#
507515-002 Assembly Part#
507631-002 Assembly Part#
649401-002 Assembly Part#
684057-001 Assembly Part#
GB1000EAFJL Model#
GB1000EAMYC Model#
MB1000EAMZE Model#
MB1000EBNCF Model#
MB1000EBZQB Model#
HUA722010CLA330 Model#
 مشخصات فنی _ Specifications
Proliant HardDrive Category
SATA Sub-Category
1TB Capacity
Serial ATA-300 Interface Type
3GB Speed

 

 

هارد  SATA سرور HP دارای ظرفیت 500GB ،سرعت 7.2K(7200rpm) و 3.5 اینچی میباشد.

 

PN: 458928-B21

 پارت نامبر ها _ Part Number(s)
458928-B21 Option Part#
458928-S21 SmartBuy Part#
459319-001 Spare Part#
482483-002 Assembly Part#
484429-002 Assembly Part#
507631-001 Assembly Part#
622598-002 Assembly Part#
GB0500EAFJH Model#
GB0500EAFYL Model#
MB0500EAMZD Model#
MB0500EBNCR Model#
WD5003ABYX Western Digital Model#
 مشخصات فنی _ Specifications
Proliant HardDrive Category
7.2K Sub-Category
500GB Capacity
Serial ATA-300 Interface Type
3GB/s Speed

 

 

هارد  SATA سرور HP دارای ظرفیت 250 GB،سرعت 7.2K(7200rpm) و 3.5 اینچی میباشد.

 

PN: 571230-B21

 پارت نامبر ها _ Part Number(s)
571230-B21 Option Part#
571516-001 Spare Part#
484429-001 Assembly Part#
571227-002 Assembly Part#
GB0250EAFYK Model#
VB0250EAVER Model#
 مشخصات فنی _ Specifications
Proliant HardDrive Category
7.2K Sub-Category
250GB Capacity
Serial ATA Interface Type
3Gb/s Speed

 

هارد  SATA سرور HP دارای ظرفیت 160 GB،سرعت 7.2K(7200rpm) و 3.5 اینچی میباشد.  

PN: 458945-B21

 پارت نامبر ها _ Part Number(s)
458945-B21 Option Part#
458945-S21 SmartBuy Part#
483095-001 Spare Part#
481177-001 Assembly Part#
482481-001 Assembly Part#
484429-003 Assembly Part#
571227-001 Assembly Part#
GB0160EAEZH Model#
GB0160EAFJE Model#
GB0160EAPRR Model#
VB0160EAVEQ Model#
 مشخصات فنی _ Specifications
Proliant HardDrive Category
7.2K Sub-Category
160GB Capacity
Serial ATA Interface Type
3GB/s Speed

 

 

برخی از مشتریان