شرکت فنی مهندسی ساپرا صنعت

شرکت فنی مهندسی ساپرا صنعت

تامین و نگهداری تجهیزات F5 – Fortinet – HPE

021-76871880

رم سرور نسل ۱۰

تاریخ انتشار : 2020/10/04
 

Memory سرور HP با ظرفیت 8GB، با سرورهای زیر سازگار می‌باشد:

Proliant BL Series: BL460c (G10)

Proliant DL Series: DL360 (G10) DL380 (G10) DL560 (G10) DL580 (G10)

Proliant ML Series: ML110 (G10) ML350 (G10)

Proliant XL Series: XL230k (G10)

 

 

 

PN: P00918-B21

Part Number(s)

P00918-B21

Option Part

P06186-001

Spare Part

P03049-091

Assembly Part

Specifications

8 GB

Memory Size

2933 MHz

Memory Speed

DDR4-2933/PC4-23466

Memory Standard

Single Rank

Rank

 

Memory سرور HP با ظرفیت 8GB، با سرورهای زیر سازگار می‌باشد:

Proliant BL Series: BL460c (G10)

Proliant DL Series: DL360 (G10) DL380 (G10) DL560 (G10) DL580 (G10)

Proliant ML Series: ML110 (G10) ML350 (G10)

Proliant XL Series: XL230k (G10)

 

PN: 815097-B21

Part Number(s)

815097-B21

Option Part

850879-001

Spare Part

840755-091

Assembly Part

Specifications

PC4-21300

Generation

8GB

Memory Size

2666MHz

Memory Speed

DDR4-2666

Memory Standard

Single Rank

Rank

ECC

Error Checking

288-pin DIMM

Form Factor

 

Memory سرور HP با ظرفیت 16GB، با سرورهای زیر سازگار می‌باشد:

Proliant BL Series: BL460c (G10)

Proliant DL Series: DL360 (G10) DL380 (G10) DL560 (G10) DL580 (G10)

Proliant ML Series: ML110 (G10) ML350 (G10)

Proliant XL Series: XL230k (G10)

 

PN: P00920-B21

Part Number(s)

P00920-B21

Option Part

P06187-001

Spare Part

P03051-091

Assembly part

Specifications

16GB

Memory Size

2933MHZ

Memory Speed

DDR4-2933

Memory Standard

Single Rank

Rank

 

Memory سرور HP با ظرفیت 16GB، با سرورهای زیر سازگار میباشد:

PROLIANT BL460C GEN10, DL360 GEN10, DL380 GEN10, DL560 GEN10, ML350 GEN10, XL230K GEN10, SYNERGY 480 GEN10, 660 GEN10

PN: 815098-B21

Part Number(s)

815098-B21

Option Part

 850880-001

Spare Part

840757-091

Assembly Part

Specifications

PC4-21300

Generation

16GB

Memory Size

2666MHz

Memory Speed

DDR4-2666

Memory Standard

Single Rank

Rank

ECC

Error Checking

288-pin DIMM

Form Factor

 

Memory سرور HP با ظرفیت 16GB، با سرورهای زیر سازگار میباشد:

Proliant BL Series: BL460c (G10)

Proliant DL Series: DL360 (G10) DL380 (G10) DL560 (G10) DL580 (G10)

Proliant ML Series: ML110 (G10) ML350 (G10)

Proliant XL Series: XL230k (G10)

 

PN: P00922-B21

Part Number(s)
P00922-B21 Option Part
P06188-001
Spare Part
P03050-091 Assembly Part
Specifications
16GB Memory Size
2933 Memory Speed
DDR4-2933 Memory Standard
Dual Rank Rank

 

Memory سرور HP با ظرفیت 16GB، با سرورهای زیر سازگار می‌باشد:

PROLIANT BL460C GEN10, DL360 GEN10, DL380 GEN10, DL560 GEN10, ML350 GEN10, XL230K GEN10, SYNERGY 480 GEN10, 660 GEN10

PN: 835955-B21

Part Number(s)
835955-B21 Option Part
868846-001 Spare Part
840756-091 Assembly Part
Specifications
PC4-21300 Generation
16GB Memory Size
2666MHz Memory Speed
DDR4-2666 Memory Standard
Dual Rank Rank
ECC Error Checking
288-pin DIMM Form Factor

 

Memory سرور HP با ظرفیت 32GB، با سرورهای زیر سازگار میباشد:

HPE CONVERGEDSYSTEM 500, PROLIANT BL460C GEN10, DL360 GEN10, DL380 GEN10, DL560 GEN10, ML350 GEN10, XL230K GEN10, SYNERGY 480 GEN10, 660 GEN10

PN: 815100-B21

Part Number(s)
815100-B21 Option Part
850881-001 Spare Part
840758-091 Assembly Part
Specifications
PC4-21300 Generation
32GB Memory Size
2666MHz Memory Speed
DDR4-2666 Memory Standard
Dual Rank Rank
ECC Error Checking
288-pin DIMM Form Factor

 

Memory سرور HP با ظرفیت 32GB، با سرورهای زیر سازگار می‌باشد:

Proliant BL Series: BL460c (G10)

Proliant DL Series: DL360 (G10) DL380 (G10) DL560 (G10) DL580 (G10)

Proliant ML Series: ML110 (G10) ML350 (G10)

Proliant XL Series: XL230k (G10)

 

PN: P00924-B21

Part Number(s)

P00924-B21

Option Part

P06189-001

Spare Part

P03052-091

Assembly Part

Specifications

32GB

Memory Size

2933MHZ

Memory Speed

DDR4-2933

Memory Standard

Dual Rank

Rank

 

Memory سرور HP با ظرفیت 64GB، با سرورهای زیر سازگار می‌باشد:

Proliant BL Series: BL460c (G10)

Proliant DL Series: DL360 (G10) DL380 (G10) DL560 (G10) DL580 (G10)

Proliant ML Series: ML110 (G10) ML350 (G10)

Proliant XL Series: XL230k (G10)

 

PN: P00930-B21

Part Number(s)
P00930-B21 Option Part
P06192-001 Spare Part
P03053-0A1 Assembly Part
Specifications
64GB Memory Size
2933MHZ Memory Speed
DDR4-2933 Memory Standard
Dual Rank Rank

 

Memory سرور HP با ظرفیت 64GB، با سرورهای زیر سازگار می‌باشد:

Proliant BL Series: BL460c (G10)

Proliant DL Series: DL360 (G10) DL380 (G10) DL560 (G10) DL580 (G10)

Proliant ML Series: ML110 (G10) ML350 (G10)

Proliant XL Series: XL230k (G10)

 

PN: P00926-B21

Part Number(s)
P00926-B21 Option Part
P06190-001 Spare Part
P03054-091 Assembly Part
Specifications
64GB Memory Size
2933 MHZ Memory Speed
DDR4-2933 Memory Standard
Quad Rank Rank

 

Memory سرور HP با ظرفیت 64GB، با سرورهای زیر سازگار می‌باشد:

HPE CONVERGEDSYSTEM 500, PROLIANT BL460C GEN10, DL360 GEN10, DL380 GEN10, DL560 GEN10, ML350 GEN10, XL230K GEN10, SYNERGY 480 GEN10, 660 GEN10

 

PN: 815101-B21

Part Number(s)

815101-B21

Option Part

850882-001

Spare Part

840759-091

Assembly Part

Specifications

PC4-21300

Generation

64GB

Memory Size

2666MHz

Memory Speed

DDR4-2666

Memory Standard

Quad Rank

Rank

ECC

Error Checking

288-pin LRDIMM

Form Factor

 

Memory سرور HP با ظرفیت 128GB، با سرورهای زیر سازگار میباشد:

HPE CONVERGEDSYSTEM 500, PROLIANT BL460C GEN10, DL360 GEN10, DL380 GEN10, DL560 GEN10, ML350 GEN10, XL230K GEN10, SYNERGY 480 GEN10, 660 GEN10

PN: 815102-B21

Part Number(s)
815102-B21 Option Part
850883-001 Spare Part
840760-091 Assembly Part
Specifications
PC4-21300 Generation
128GB Memory Size
2666MHz Memory Speed
DDR4-2666 Memory Standard
Octal Rank Rank
ECC Error Checking
288-pin DIMM Form Factor

 

Memory سرور HP با ظرفیت 128GB، با سرورهای زیر سازگار می‌باشد:

HPE CONVERGEDSYSTEM 500, PROLIANT BL460C GEN10, DL360 GEN10, DL380 GEN10, DL560 GEN10, ML350 GEN10, XL230K GEN10, SYNERGY 480 GEN10, 660 GEN10

PN: P00928-B21

Part Number(s)

P00928-B21

Option Part

P06191-001

Spare Part

P03055-091

Assembly Part

Specifications

PC4-21300

Generation

128GB

Memory Size

2666MHz

Memory Speed

DDR4-2666

Memory Standard

Octal Rank

Rank

ECC

Error Checking

288-pin DIMM

Form Factor

 

Memory سرور HP با ظرفیت 128GB، با سرورهای زیر سازگار می‌باشد:

HPE CONVERGEDSYSTEM 500, PROLIANT BL460C GEN10, DL360 GEN10, DL380 GEN10, DL560 GEN10, ML350 GEN10, XL230K GEN10, SYNERGY 480 GEN10, 660 GEN10

PN: 835804-B21

Part Number(s)

835804-B21

Option Part

844071-001

Spare Part

P12109-001

Assembly Part

Specifications

128 GB

Memory Size

2666 MHz

Memory Speed

Dual

Rank

NVDIMM

Form Factor

 

Memory سرور HP با ظرفیت 256GB، با سرورهای زیر سازگار می‌باشد:

HPE CONVERGEDSYSTEM 500, PROLIANT BL460C GEN10, DL360 GEN10, DL380 GEN10, DL560 GEN10, ML350 GEN10, XL230K GEN10, SYNERGY 480 GEN10, 660 GEN10

PN: 835807-B21

Part Number(s)

835807-B21

Option Part

844072-001

Spare Part

P12110-001

Assembly Part

Specifications

256 GB

Memory Size

2666 MHz

Memory Speed

Registered

Signal Processing

NVDIMM

Form Factor

 

Memory سرور HP با ظرفیت 512GB، با سرورهای زیر سازگار می‌باشد:

HPE CONVERGEDSYSTEM 500, PROLIANT BL460C GEN10, DL360 GEN10, DL380 GEN10, DL560 GEN10, ML350 GEN10, XL230K GEN10, SYNERGY 480 GEN10, 660 GEN10

PN: 835810-B21

 

Part Number(s)

835810-B21

Option Part

844073-001

Spare Part

P12111-001

Assembly Part

Specifications

512 GB

Memory Size

2666 MHz

Memory Speed

Registered

Signal Processing

NVDIMM

Form Factor

 

Memory سرور HP با ظرفیت 16GB، با سرورهای زیر سازگار می‌باشد:

HPE CONVERGEDSYSTEM 500, PROLIANT BL460C GEN10, DL360 GEN10, DL380 GEN10, DL560 GEN10, ML350 GEN10, XL230K GEN10, SYNERGY 480 GEN10, 660 GEN10

PN: 845264-B21

 

Part Number(s)

845264-B21

Option Part

874540-001

Spare Part

825109-091

Assembly Part

Specifications

16 GB

Memory Size

2666 MHz

Memory Speed

Registered

Signal Processing

NVDIMM

Form Factor

 

Memory سرور HP با ظرفیت 8GB، با سرورهای زیر سازگار میباشد:

Proliant Dl20 Gen10, Dl20 Gen10 Entry, Dl20 Gen10 Performance, Dl20 Gen10 Solution, Ml30 Gen10, Ml30 Gen10 Entry, Ml30 Gen10 Performance, Ml30 Gen10 Performance, Ml30 Gen10 Solution

 

P/N : 879505-B21

Part Number(s)

879505-B21

Option Part

P06772-001

Spare Part

879526-091

Assembly Part

Specifications

8 GB

Memory Size

2666 MGH

Memory Speed

Dimm 288-pin

Form Factor

Dual Rank

Rank

Cl19

Cas Latency Timings

 

Memory سرور HP با ظرفیت 16 Gb، با سرورهای زیر سازگار میباشد:

Proliant Dl20 Gen10, Dl20 Gen10 Entry, Dl20 Gen10 Performance, Dl20 Gen10 Solution, Ml30 Gen10, Ml30 Gen10 Entry, Ml30 Gen10 Performance, Ml30 Gen10 Performance, Ml30 Gen10 Solution

 

 

P/N : 879507-B21

Part Number(s)

879507-B21

Option Part

P06773-001

Spare Part

879527-091

Assembly Part

Specifications

16 GB

Memory Size

2666 MGH

Memory Speed

Dimm 288-pin

Form Factor

Dual Rank

Rank

Cl19

Cas Latency Timings

 

برخی از مشتریان