شرکت فنی مهندسی ساپرا صنعت

شرکت فنی مهندسی ساپرا صنعت

تامین و نگهداری تجهیزات F5 – Fortinet – HPE

021-76871880

رم سرور نسل ۵

تاریخ انتشار : 2020/10/05

 

memory سرور HP با ظرفیت  1GB ، با سرورهای زیر سازگار می‌باشد:

BL20p G4, BL460c BL480c BL680c G5, DL140 G3, DL160 G5, DL180 DL360 G5, DL380 G5, DL580 G5, ML150 G3, ML350 G5, ML370 G5

 

PN: 397409-B21

Part Number(s)

397409-B21

Option Part

Specifications

Proliant Memory

Category

Genuine HP Memory

Sub-Category

PC2-5300

Generation

1GB (2 x 512)

Storage Capacity

System Specific

Upgrade Type

DDR II SDRAM

Technology

667MHz (PC2-5300)

Memory Speed

Single

Rank

 

memory سرور HP با ظرفیت  2GB ، با سرورهای زیر سازگار می‌باشد:

BL20p G4, BL460c BL480c BL680c G5, DL140 G3, DL160 G5, DL180 DL360 G5, DL380 G5, DL580 G5, ML150 G3, ML350 G5, ML370 G5

 

PN: 397411-B21

Part Number(s)

397411-B21 (2 modules per kit)

Option Part

416471-001 (2 modules per kit)

Spare Part

398706-051 (2 modules per kit)

Assembly Part

Specifications

Proliant Memory

Category

Genuine HP Memory

Sub-Category

PC2-5300

Generation

2GB (2 x 1GB)

Storage Capacity

System Specific

Upgrade Type

DDR II SDRAM

Technology

667MHz (PC2-5300)

Memory Speed

Single

Rank

 

memory سرور HP با ظرفیت  2GB ، با سرورهای زیر سازگار می‌باشد:

 

BL460c G1, BL480c BL680c G5, DL140 G3 DL160 G5, DL160 G5p, DL360 G5, DL380 G5, DL580 G5, ML350 G5, ML370 G5

 

PN: 461826-B21

Part Number(s)

461826-B21

Option Part

Specifications

Proliant Memory

Category

Genuine HP Memory

Sub-Category

PC2-5300

Generation

2GB (2 x 1GB)

Storage Capacity

System Specific

Upgrade Type

DDR II SDRAM

Technology

667MHz (PC2-5300)

Memory Speed

Single

Rank

 

memory سرور HP با ظرفیت  4GB ، با سرورهای زیر سازگار می‌باشد:

BL20p G4, BL460c BL480c BL680c G5, DL140 G3, DL160 G5, DL180 DL360 G5, DL380 G5, DL580 G5, ML150 G3, ML350 G5, ML370 G5

 

PN: 397413-B21

Part Number(s)

397413-B21 (2 modules per kit)

Option Part

416472-001 (2 modules per kit)

Spare Part

398707-051 (2 modules per kit)

Assembly Part

Specifications

Proliant Memory

Category

Genuine HP Memory

Sub-Category

PC2-5300

Generation

4GB (2 x 2GB)

Storage Capacity

System Specific

Upgrade Type

DDR II SDRAM

Technology

667MHz (PC2-5300)

Memory Speed

Dual

Rank

 

memory سرور HP با ظرفیت  4GB ، با سرورهای زیر سازگار می‌باشد:

BL460c G1, BL480c BL680c G5, DL140 G3, DL160 G5, DL160 G5p, DL360 G5, DL380 G5, DL580 G5, ML350 G5, ML370 G5

 

PN: 461828-B21

Part Number(s)

461828-B21

Option Part

455442-001

Spare Part

Specifications

Proliant Memory

Category

Genuine HP Memory

Sub-Category

PC2-5300

Generation

4GB (2 x 2GB)

Storage Capacity

System Specific

Upgrade Type

DDR II SDRAM

Technology

667MHz (PC2-5300)

Memory Speed

Dual

Rank

 

memory سرور HP با ظرفیت  8GB ، با سرورهای زیر سازگار می‌باشد:

BL20p G4, BL460c G1, BL480c BL680c G5, DL140 G3, DL160 G5, DL160 G5p, DL180 G5, DL180 G6, DL360 G5, DL380 G5, DL580 G5, ML350 G5, ML370 G5

 

PN: 397415-B21

Part Number(s)

397415-B21 (2 modules per Kit)

Option Part

416473-001 (2 modules per Kit)

Spare Part

398708-061 (2 modules per Kit)

Assembly Part

Specifications

Proliant Memory

Category

Genuine HP Memory

Sub-Category

PC2-5300

Generation

8GB (2 x 4GB)

Storage Capacity

System Specific

Upgrade Type

DDR II SDRAM

Technology

667MHz (PC2-5300)

Memory Speed

Dual

Rank

DIMM 240-pin

Form Factor

ECC

Data Integrity Check

 

memory سرور HP با ظرفیت  8GB ، با سرورهای زیر سازگار می‌باشد:

BL460c G1, BL480c BL680c G5, DL160 G5, DL160 G5p, DL360 G5, DL380 G5, DL580 G5, ML370 G5

 

PN: 466440-B21

Part Number(s)

466440-B21

Option Part

Specifications

Proliant Memory

Category

Genuine HP Memory

Sub-Category

PC2-5300

Generation

8GB (2 x 4GB)

Storage Capacity

DDR II SDRAM

Technology

667MHz (PC2-5300)

Memory Speed

Dual

Rank

 

memory سرور HP با ظرفیت  16GB ، با سرورهای زیر سازگار می‌باشد:

BL460c G1, BL480c BL680c G5, BL680c G5, DL160 G5, DL160 G5p, DL360 G5, DL380 G5, DL580 G5, DL580 G5

 

PN: 413015-B21

Part Number(s)

413015-B21 (2 x 8GB kit)

Option Part

416474-001 (1 x 8GB – 2 per kit)

Spare Part

Specifications

Proliant Memory

Category

Genuine HP Memory

Sub-Category

PC2-5300

Generation

16GB (2 x 8GB)

Storage Capacity

DDR II SDRAM

Technology

667MHz (PC2-5300)

Memory Speed

Dual

Rank

 

 

memory سرور HP با ظرفیت  64GB ، با سرورهای زیر سازگار می‌باشد:

BL460c G1, BL480c BL680c G5, BL680c G5, DL160 G5, DL160 G5p, DL360 G5, DL380 G5, DL580 G5, DL580 G5

 

PN: 495604-B21

Part Number(s)

495604-B21 (8 x 8GB kit)

Option Part

416474-001 (1 x 8GB – 8 per kit)

Spare Part

Specifications

Proliant Memory

Category

Genuine HP Memory

Sub-Category

PC2-5300

Generation

64GB (8 x 8GB)

Storage Capacity

DDR II SDRAM

Technology

667MHz (PC2-5300)

Memory Speed

Dual

Rank

 

برخی از مشتریان