شرکت فنی مهندسی ساپرا صنعت

شرکت فنی مهندسی ساپرا صنعت

تامین و نگهداری تجهیزات F5 – Fortinet – HPE

021-76871880

هارد های سرور نسل 9

تاریخ انتشار : 2020/05/12

هارد های نسل 9

 

هارد  SAS سرور HP دارای ظرفیت 2.4TB سرعت چرخش (10000rpm (10K و 2.5 اینچی می‌باشد.

PN: 881457-B21

Part Number(s)
881457-B21 Option Part#
881507-001 Spare Part#
876939-002 Assembly Part#
876937-002 Assembly Part#
881457-S21 SmartBuy Part#
EG002400JWJNN Model#
EG002400JWJNT Model#
Specifications
Proliant HardDrive Category
10K Sub-Category
2.4TB Capacity
Serial Attached SCSI Interface Type
12Gb/s Data Transfer Rate
10000RPM Spindle Speed

 

 

هارد  SAS سرور HP دارای ظرفیت 1.2TB سرعت چرخش (10000rpm (10K و 2.5 اینچی می‌باشد.

PN: 872479-B21

Part Number(s)
872479-B21 Option Part#
872737-001 Spare Part#
872479-S21 SmartBuy Part#
Specifications
Proliant HardDrive Category
10K Sub-Category
1.2TB Capacity
Serial Attached SCSI Interface Type
10000RPM Spindle Speed
12Gb/s Data Transfer Rate

 

هارد  SAS سرور HP دارای ظرفیت 900GB سرعت چرخش (15000rpm (15K و 2.5 اینچی می‌باشد.

PN: 870759-B21

Part Number(s)
870759-B21 Option Part#
870795-001 Spare Part#
870759-S21 SmartBuy Part#
Specifications
Proliant HardDrive Category
15K Sub-Category
900GB Capacity
Serial Attached SCSI Interface Type
12G Data Transfer Rate
15000RPM Spindle Speed

 

هارد  SAS سرور HP دارای ظرفیت 600GB سرعت چرخش (15000rpm (15K و 2.5 اینچی می‌باشد. PN: 870757-B21
Part Number(s)
870757-B21 Option Part#
870757-S21 SmartBuy Part#
870794-001 Spare Part#
Specifications
Proliant HardDrive Category
15K Sub-Category
600GB Capacity
Serial Attached SCSI Interface Type
12Gb/s Data Transfer Rate
15000RPM Spindle Speed

هارد  SAS سرور HP دارای ظرفیت 600GB سرعت چرخش (10000rpm (10K و 2.5 اینچی می‌باشد.

PN: 872477-B21

Part Number(s)
872477-B21 Option Part#
872736-001 Spare Part#
872477-S21 SmartBuy Part #
Specifications
Proliant HardDrive Category
10K Sub-Category
600GB Capacity
Serial Attached SCSI Interface Type
12G Data Transfer Rate
10000RPM Spindle Speed

 

 

هارد  SAS سرور HP دارای ظرفیت 300GB سرعت چرخش (15000rpm (15K و 2.5 اینچی می‌باشد.

PN: 870753-B21

Part Number(s)
870753-B21 Option Part#
870792-001 Spare Part#
870753-S21 SmartBuy Part#
Specifications
Proliant HardDrive Category
15K Sub-Category
300GB Capacity
Serial Attached SCSI Interface Type
12Gb/s Data Transfer Rate
15000RPM Spindle Speed

 

 

 

هارد  SAS سرور HP دارای ظرفیت 1TB سرعت چرخش (7200rpm (7.2K و 2.5 اینچی می‌باشد.

PN: 832514-B21

Part Number(s)
832514-B21 Option Part#
832984-001 Spare Part#
832514-S21 SmartBuy Part#
Specifications
Proliant HardDrive Category
7.2K Sub-Category
1-TB Capacity
Serial Attached SCSI Interface Type
12Gb/s Data Transfer Rate
7200RPM Spindle Speed

 

 

هارد  SAS سرور HP دارای ظرفیت 1TB سرعت چرخش (7200rpm (7.2K و 2.5 اینچی می‌باشد.  

PN: 765464-B21

Part Number(s)
765464-B21 Option Part#
765872-001 Spare Part#
765464-S21 SmartBuy Part#
Specifications
Proliant HardDrive Category
7.2K Sub-Category
1TB Capacity
Serial Attached SCSI Interface Type
12Gb/s Data Transfer Rate
7200RPM Spindle Speed

 

 

هارد  SAS سرور HP دارای ظرفیت 300GB و2.5 اینچی میباشد.

PN: 872475-B21

Part Number(s)
872475-B21 Option Part#
872735-001 Spare Part#
872475-S21 SmartBuy Part#
Specifications
Proliant HardDrive Category
10K Sub-Category
300GB Capacity
Serial Attached SCSI Interface Type
12G Data Transfer Rate
10000RPM Spindle Speed

هارد  SAS سرور HP دارای ظرفیت 900GB و2.5 اینچی میباشد.

PN: 870765-B21

Part Number(s)
870765-B21 Option Part#
870798-001 Spare Part#
870765-S21 SmartBuy Part #
Specifications
Proliant HardDrive Category
15K Sub-Category
900GB Capacity
Serial Attached SCSI Interface Type
12G Data Transfer Rate
15000RPM Spindle Speed

 

هارد SAS سرور HP دارای ظرفیت 6.4TB و2.5 اینچی میباشد.

PN: P09096-B21

Part Number(s)
P09096-B21 Option Part#
P09926-001 Spare Part#
P07442-005 Assembly Part#
MO006400JWUGB Model#
Specifications
Proliant HardDrive Category
Solid State Drive Sub-Category
6.4TB Capacity
SAS Interface Type

 

 

هارد  SAS سرور HP دارای ظرفیت 1.6TB و2.5 اینچی میباشد.

PN: P09092-B21

Part Number(s)
P09092-B21 Option Part#
P09924-001 Spare Part#
P07442-003 Assembly Part#
MO001600JWUFV Model#
P09092-S21 SmartBuy Part#
Specifications
Proliant HardDrive Category
Solid State Drive Sub-Category
1.6-TB Capacity
Serial Attached SCSI (SAS) Interface Type
12Gb/s Data Transfer Rate

 

 

هارد  SAS سرور HP دارای ظرفیت 3.2TB و2.5 اینچی میباشد.

PN: P04537-B21

Part Number(s)
P04537-B21 Option Part#
Specifications
Proliant HardDrive Category
Solid State Drive Sub-Category
3.2TB Capacity

 

 

هارد  SAS سرور HP دارای ظرفیت 1.6TB و2.5 اینچی میباشد.

 

PN: P04533-B21

Part Number(s)
P04533-B21 Option Part#
P06580-001 Spare Part#
P04174-003 Assembly Part#
MO001600JWTBT Model#
Specifications
Proliant HardDrive Category
Solid State Drive Sub-Category
1.6TB Capacity

 

 

هارد  SAS سرور HP دارای ظرفیت 800GB  و2.5 اینچی میباشد.

PN: P04527-B21

Part Number(s)
P04527-B21 Option Part#
P06577-001 Spare Part#
P04174-002 Assembly Part#
MO000800JWTBR Model#
Specifications
Proliant HardDrive Category
Solid State Drive Sub-Category
800GB Capacity

 

 

هارد  SAS سرور HP دارای ظرفیت 400GB  و2.5 اینچی میباشد.

PN: P04525-B21

Part Number(s)
P04525-B21 Option Part#
P06576-001 Spare Part#
P04174-001 Assembly Part#
MO000400JWTBQ Model#
Specifications
Proliant HardDrive Category
Solid State Drive Sub-Category
400GB Capacity
SAS Interface Type

 

 

 

 

هارد  SAS سرور HP دارای ظرفیت 3.84TBو2.5 اینچی میباشد.

 

PN: P04521-B21

Part Number(s)
P04521-B21 Option Part#
P06598-001 Spare Part#
P04172-003 Assembly Part#
VO003840JWTBN Model#
Specifications
Proliant HardDrive Category
Solid State Drive Sub-Category
3.84TB Capacity
SAS Interface Type

 

هارد  SAS سرور HP دارای ظرفیت 1.92TB و2.5 اینچی میباشد.  

PN: P04519-B21

Part Number(s)
P04519-B21 Option Part#
P06597-001 Spare Part#
P04172-002 Assembly Part#
VO001920JWTBL Model#
Specifications
Proliant HardDrive Category
Solid State Drive Sub-Category
1.92TB Capacity
SAS Interface Type

 

هارد  SAS سرور HP دارای ظرفیت 960GB و2.5 اینچی میباشد.

PN: P04517-B21

Part Number(s)
P04517-B21 Option Part#
P06596-001 Spare Part#
P04172-001 Assembly Part#
VO000960JWTBK Model#
Specifications
Proliant HardDrive Category
Solid State Drive Sub-Category
960GB Capacity
SAS Interface Type

 

 

هارد  SAS سرور HP دارای ظرفیت 15.3TB  و2.5 اینچی میباشد.

PN: P06592-B21

Part Number(s)
P06592-B21 Option Part#
P08612-001 Spare Part#
P02763-005 Assembly Part#
VO015300JWSSV Model#
Specifications
Proliant HardDrive Category
Solid State Drive Sub-Category
15.3TB Capacity

 

هارد  SAS سرور HP دارای ظرفیت 7.68TB  و2.5 اینچی میباشد.

PN: P06590-B21

Part Number(s)
P06590-B21 Option Part#
P08611-001 Spare Part#
P02763-004 Assembly Part#
VK007680JWSSU Model#
Specifications
Proliant HardDrive Category
Solid State Drive Sub-Category
7.68TB Capacity

 

هارد  SAS سرور HP دارای ظرفیت3.84TB   و 2.5 اینچی میباشد.

PN: P06588-B21

Part Number(s)
P06588-B21 Option Part#
P08610-001 Spare Part#
P02763-003 Assembly Part#
VK003840JWSST Model#
Specifications
Proliant HardDrive Category
Solid State Drive Sub-Category
3.84TB Capacity

 

هارد  SAS سرور HP دارای ظرفیت 1.92TB  و2.5 اینچی میباشد.

PN: P06586-B21

Part Number(s)
P06586-B21 Option Part#
P08609-001 Spare Part#
P02763-002 Assembly Part#
VK001920JWSSR Model#
Specifications
Proliant HardDrive Category
Solid State Drive Sub-Category
1.92TB Capacity
SAS Interface Type

 

برخی از مشتریان