شرکت فنی مهندسی ساپرا صنعت

شرکت فنی مهندسی ساپرا صنعت

تامین و نگهداری تجهیزات F5 – Fortinet – HPE

021-76871880

Gen 5

تاریخ انتشار : 2019/10/23

Power سرور اچ پی به منظور استفاده در سرور HP نسل 5 می باشد.

Power 220 w سرور HP در سرور DL مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 732598 001

P/N:732598-b21  

 

 

 

 

Power سرور اچ پی به منظور استفاده در سرور HP نسل 5 می باشد.

Power 1000 w سرور HP در سرور DL مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 732598 b21

P/N:732598-001  

 

 

 

 

Power سرور اچ پی به منظور استفاده در سرور HP نسل 5 می باشد.

Power 1200 w سرور HP در سرور DL مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 732598 001

P/N:433634-b21  

 

 

 

برخی از مشتریان