شرکت فنی مهندسی ساپرا صنعت

شرکت فنی مهندسی ساپرا صنعت

تامین و نگهداری تجهیزات F5 – Fortinet – HPE

021-76871880

Gen 6

تاریخ انتشار : 2019/10/23

Power سرور اچ پی به منظور استفاده در سرور HP نسل 6 می باشد.

Power 460 w سرور HP در سرور DL مورد استفاده قرار می گیرد.

 

732598 b21 

P/N:732598-b21  

 

 

Power سرور اچ پی به منظور استفاده در سرور HP نسل 6 می باشد.

Power 750 w سرور HP در سرور DL مورد استفاده قرار می گیرد.

 

512327 b21 

P/N:512327-b21  

 

Power سرور اچ پی به منظور استفاده در سرور HP نسل 6 می باشد.

Power 1200 w سرور HP در سرور DL مورد استفاده قرار می گیرد.

 

578322 b21 

P/N: 578322-b21 

 

 

Power سرور اچ پی به منظور استفاده در سرور HP نسل 6 می باشد.

Power 1200 w سرور HP در سرور DL مورد استفاده قرار می گیرد.

 

437573 b21 

P/N:437573-b21  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برخی از مشتریان