شرکت فنی مهندسی ساپرا صنعت

شرکت فنی مهندسی ساپرا صنعت

تامین و نگهداری تجهیزات F5 – Fortinet – HPE

021-76871880

Gen 9

تاریخ انتشار : 2019/10/22

Fan سرور اچ پی به منظور استفاده در سرور HP نسل 8 می باشد.

Fan سرور HP در سرور سری ML مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 

659486 B21

P/N: 659486-B21

 

 

  

 

Fan سرور اچ پی به منظور استفاده در سرور HP نسل 8 می باشد.

Fan سرور HP در سرور سری DL 360 مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 667882 001

P/N: 667882-001

 

 

 

Fan سرور اچ پی به منظور استفاده در سرور HP نسل 8 می باشد.

Fan سرور HP در سرور سری DL 180 مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 677059 001

P/N: 677059-001

 

 

 

 

 

Fan سرور اچ پی به منظور استفاده در سرور HP نسل 8 می باشد.

Fan سرور HP در سرور سری DL 380 مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 662520 001

P/N: 662520-001

 

 

  

 

Fan سرور اچ پی به منظور استفاده در سرور HP نسل 8 می باشد.

Fan سرور HP در سرور سری DL 580 مورد استفاده قرار می گیرد.

 

735513 001 

P/N: 735513-001

 

 

 

برخی از مشتریان