شرکت فنی مهندسی ساپرا صنعت

شرکت فنی مهندسی ساپرا صنعت

تامین و نگهداری تجهیزات F5 – Fortinet – HPE

021-76871880

دانلود سنتر

تاریخ انتشار : 2020/02/29

1- جهت دانلود اول اشتراک تهیه نماید از سایت sapras.co.ir/

اول وارد اکانت خریداری شده داخل سایت بالا شوید سپس اقدام به دانلود نماید.

 

لینک دانلود

firmware

لینک دانلود

signature

مدل دستگاه فورتی گیت

 دانلود

FG 1000D

 دانلود

FG 1000C

 دانلود

FG 100D

 دانلود

FG 100E

FG 300E

 دانلود

FG 1200D

 دانلود

FG 1500D

 دانلود

FG 200D

دانلود

FG 3000D

 

دانلود

FG 300D

دانلود

FG 30D

دانلود

FG 3100D

دانلود

FG 3200D

دانلود

FG 500D

دانلود

FG 60D

دانلود

FG 60E

دانلود

FG 600C

دانلود

FG 600D

دانلود

FG 800D

دانلود

FG 800C

دانلود

FG 900D

دانلود

FG 90D

 

برخی از مشتریان