شرکت فنی مهندسی ساپرا صنعت

شرکت فنی مهندسی ساپرا صنعت

فروشگاه سرور HPE Proliant – فورتی نت و سیسکو

021-76871880

هارد های سرور نسل 7

تاریخ انتشار : 2020/05/06

هارد های سرور نسل 7

هارد سرور نسل 7

هارد  SAS سرور HP دارای ظرفیت  1.2 TB ،سرعت چرخش10K(10000rpm) و2.5 اینچی میباشد. PN: 693648-B21
 پارت نامبر _ Part Number(s)
693648-B21 Option Part#
693719-001 Spare Part#
693647-001 Assembly Part#
726480-001 Assembly Part#
EG1200FCVBQ Model#
EG1200FDNJT Model#
 مشخصات فنی _ Specifications
Proliant HardDrive Category
10K Sub-Category
1.2TB Capacity
Serial Attached SCSI Interface Type
Dual Port Ports
6GB/s Speed

هارد  SAS سرور HP دارای ظرفیت  900GB ،سرعت چرخش10K(10000rpm) و2.5 اینچی میباشد. PN: 619291-B21
 پارت نامبر _ Part Number(s)
619291-B21 Option Part#
619463-001 Spare Part#
619286-004 Assembly Part#
EG0900FBLSK Model#
 مشخصات فنی _ Specifications
                Proliant HardDrive Category
10K Sub-Category
900GB Capacity
Serial Attached SCSI Interface Type
Dual Port Ports
6GB/s Speed

 

هارد  SAS سرور HP دارای ظرفیت600 GB ،سرعت چرخش10K(10000rpm) و2.5 اینچی میباشد.  

PN: 581286-B21

 پارت نامبر _ Part Number(s)
581286-B21 Option Part#
581311-001 Spare Part#
597609-003 Assembly Part#
599476-003 Assembly Part#
619286-003 Assembly Part#
EG0600FBDBU Model#
EG0600FBDSR Model#
EG0600FBLSH Model#
 مشخصات فنی _ Specifications
Proliant HardDrive Category
10K Sub-Category
600GB Capacity
Serial Attached SCSI Interface Type
Dual Port Ports
6GB/s Speed

هارد  SAS سرور HP دارای ظرفیت450 GB ،سرعت چرخش10K(10000rpm) و2.5 اینچی میباشد.  

 

PN: 581284-B21

 

 

 پارت نامبر _ Part Number(s)
581284-B21 Option Part#
581310-001 Spare Part#
597609-002 Assembly Part#
599476-002 Assembly Part#
619286-002 Assembly Part#
EG0450FBDBT Model#
EG0450FBDSQ Model#
EG0450FBLSF Model#
 مشخصات فنی _ Specifications
Proliant HardDrive Category
10K Sub-Category
450GB Capacity
Serial Attached SCSI Interface Type
Dual Port Ports
6GB/s Speed

 

 

هارد  SAS سرور HP دارای ظرفیت 300 GB،سرعت چرخش15K(15000rpm) و2.5 اینچی میباشد.

 

 

PN: 627117-B21

 

 پارت نامبر _ Part Number(s)
627117-B21 Option Part#
627195-001 Spare Part#
627114-002 Assembly Part#
EH0300FBQDD Model#
 مشخصات فنی _ Specifications
Proliant HardDrive Category
15K Sub-Category
300 GB Capacity
Serial Attached SCSI Interface Type
Dual Port Ports
6GB/s Speed

 

هارد  SAS سرور HP دارای ظرفیت GB 300،سرعت چرخش10K(10000rpm) و2.5 اینچی میباشد. PN: 507127-B21
پارت نامبر _ Part Number(s)
507127-B21 Option Part#
507284-001 Spare Part#
518011-002 Assembly Part#
EG0300FARTT Model#
 مشخصات فنی _ Specifications
Proliant HardDrive Category
10K Sub-Category
300GB Capacity
Serial Attached SCSI Interface Type
Dual Port Ports
6GB/s Speed

 

هارد  SAS سرور HP دارای ظرفیت146 GB ،سرعت چرخش15K(15000rpm) و2.5 اینچی میباشد.  

PN: 512547-B21

 پارت نامبر _ Part Number(s)
512547-B21 Option Part#
512744-001 Spare Part#
512544-002 Assembly Part#
GH0146FAQRE Model#
 مشخصات فنی _ Specifications
Proliant HardDrive Category
15K Sub-Category
146GB Capacity
Serial Attached SCSI Interface Type
Dual Port Ports
6GB/s Speed

 

هارد  SAS سرور HP دارای ظرفیت1 TB،سرعت چرخش7.2K(7200rpm) و2.5 اینچی میباشد.

 

PN: 605835-B21

 پارت نامبر _ Part Number(s)
605835-B21 Option Part#
606020-001 Spare Part#
605832-002 Assembly Part#
MM1000FBFVR Model#
 مشخصات فنی _ Specifications
Proliant HardDrive Category
7.2K Sub-Category
1TB Capacity
Serial Attached SCSI Interface Type
Dual Port Ports
6GB/s Speed

هارد  SAS سرور HP دارای ظرفیت500 GB ،سرعت چرخش7.2K(7200rpm) و2.5 اینچی میباشد.  

PN: 507610-B21

پارت نامبر _ Part Number(s)
507610-B21 Option Part#
508009-001 Spare Part#
507609-001 Assembly Part#
MM0500FAMYT Model#
 مشخصات فنی _ Specifications
Proliant HardDrive Category
7.2K Sub-Category
500GB Capacity
Serial Attached SCSI Interface Type
Dual Port Ports
6Gb/s Speed

هارد  SATA سرور HP دارای ظرفیت1 TB ،سرعت 7.2K (7200rpm) و2.5 اینچی میباشد.  

PN: 625609-B21

پارت نامبر _ Part Number(s)
625609-B21 Option Part#
626162-001 Spare Part#
614828-003 Assembly Part#
MM1000EBKAF Model#
مشخصات فنی _ Specifications
Proliant HardDrive Category
7.2K Sub-Category
1TB Capacity
Serial ATA Interface Type
3Gb/s Speed

هارد  SATA سرور HP دارای ظرفیت 500 GB،سرعت  7.2K(7200rpm)و2.5 اینچی میباشد.  

PN: 507750-B21

پارت نامبر _ Part Number(s)
507750-B21 Option Part#
508035-001 Spare Part#
507750-S21 SmartBuy Part#
507749-001 Assembly Part#
614828-002 Assembly Part#
MM0500EBKAE Model#
MM0500EANCR Model#
مشخصات فنی _ Specifications
Proliant HardDrive Category
7.2K Sub-Category
500GB Capacity
Serial ATA Interface Type
Supported Ports Native Command Queuing
3GB/s Speed

هارد  SATA سرور HP دارای ظرفیت800 GB ، و2.5 اینچی میباشد.  

PN: 690823-B21

 پارت نامبر _ Part Number(s)
690823-B21 Option Part#
691024-001 Spare Part#
691027-001 Assembly Part#
690823-S21 SmartBuy Part#
 مشخصات فنی _ Specifications
Proliant HardDrive Category
Solid State Drive Sub-Category
800GB Capacity
Serial Attached SCSI Interface Type

 

 

 

هارد  SAS سرور HP دارای ظرفیت400 GB ، و2.5 اینچی میباشد.  

PN: 690821-B21

Specifications
Proliant HardDrive Category
Solid State Drive Sub-Category
400GB Capacity
Serial Attached SCSI 2 Interface Type
600MB/s Data Transfer Rate
Yes Hot Swap

 

PN: 690819-B21 هارد  SAS سرور HP دارای ظرفیت200 GB ، و2.5 اینچی میباشد.
Part Number(s)
Option Part# 690819-B21
Spare Part# 691000-001
Specifications
Category Proliant HardDrive
Sub-Category Solid State Drive
Capacity 200GB
Interface Type Serial Attached SCSI 2
Data Transfer Rate 600MB/s
Form Factor 2.5 inches SFF
Hot Swap Yes
 

 

PN: 636597-B21 هارد  SATA سرور HP دارای ظرفیت400 GB ، و2.5 اینچی میباشد.
Part Number(s)
Option Part:# 636597-B21
Spare Part  # 637072-001
Specifications
Category Proliant HardDrive
Sub-Category Solid State Drive
Capacity 400GB
Interface Type SATA Drive Interface
Transfer Rate 3Gb/s SATA
Form Factor 2.5-inch SFF
Hot Swap Yes

 

PN: 636595-B21 هارد  SATA سرور HP دارای ظرفیت200 GB ، و2.5 اینچی میباشد.
Part Number(s)
Option Part# 636595-B21
Spare Part# 637071-001
Model# MO0200EBTJU
Model# MZ5EA200HMDR-00H3
Specifications
Category Proliant Solid Drive
Sub-Category Solid State Drive
Capacity 200GB
Interface Type SATA Drive Interface
Transfer Rate 3Gb/s SATA
Form Factor 2.5-inch SFF
Hot Swap Yes

PN: 516814-B21 هارد  SAS سرور HP دارای ظرفیت300 GB ،سرعت چرخش 15K(15000 rpm)و3.5 اینچی میباشد.
Part Number(s)
Option Part# 516814-B21
Option Part# 516814-S21
Spare Part# 517350-001
Assembly Part# 417192-004
Assembly Part# 462587-003
Specifications
Category Proliant HardDrive
Sub-Category 15K
Capacity 300GB
Interface Type Serial ATA
Drive Dimensions 3.5 inches x 1/3H (Low Profile)
External Data Transfer 6GB/s
MTBF 1700000 Hours
Hot Swap Yes

 

 

PN : 507616-B21 هارد  SAS سرور HP دارای ظرفیت2 TB ،سرعت چرخش 7.2K(7200 rpm)و3.5 اینچی میباشد.
Part Number(s)
Option Part# :                                                       507616-B21
Spare Part# 508010-001
Assembly Part# 606228-002
Model# MB2000FAMYV
Model# MB2000FBZPN
Model# MB2000FCWDF
Specifications
Category Proliant HardDrive
Sub-Category 7.2K
Capacity 2TB
Interface Type Serial Attached SCSI (SAS)
Drive Dimensions 3.5 inches x 1
Spindle Speed 7200RPM
External Data Transfer 6GB/s
Ports Dual Port
Hot Swap Yes

 

PN : 507614-B21 هارد  SAS سرور HP دارای ظرفیت1 TB ،سرعت چرخش 7.2K(7200 rpm)و3.5 اینچی میباشد.
Part Number(s)
Option Part# 507614-B21
Spare Part# 508011-001
Assembly Part# 461134-003
Assembly Part# 507613-001
Assembly Part# 537786-001
Assembly Part# 649327-001
Assembly Part# 695507-001
Model# MB1000FAMYU
Model# MB1000FBZPL
Model# MB1000FCWDE
Model# ST31000424SS
Specifications
Category Proliant HardDrive
Sub-Category 7.2K
Capacity 1TB
Interface Type Serial Attached SCSI (SAS)
Drive Dimensions 3.5 inches x 1
Spindle Speed 7200RPM
External Data Transfer 6GB/s
Ports Dual Port
Hot Swap Yes

PN: 694374-B21 هارد  SATA سرور HP دارای ظرفیت4 TB ،سرعت چرخش 7.2K(7200 rpm)و3.5 اینچی میباشد.
Part Number(s)
Option Part# 694374-B21
Spare Part# 694534-001
Assembly Part# 695503-004
Model# MB4000GCWDC
Specifications
Category Proliant HardDrive
Sub-Category 7.2K
Capacity 4000GB
Interface Type Serial ATA-300
FORM FACTOR 3.5 inches
Data Transfer  RATE 300MB/s

 

 

PN : 628059-B21 هارد  SATA سرور HP دارای ظرفیت3TB ،سرعت چرخش 7.2K(7200 rpm)و3.5 اینچی میباشد.
Part Number(s)
Option Part# 628059-B21
Option Part# 628059-S21
Spare Part# 628180-001
Assembly Part# 614826-001
Assembly Part# 638516-002
Model# MB3000EBKAB
Model# MB3000EBUCH
Specifications
Category Proliant HardDrive
Sub-Category 7.2K
Capacity 3TB
Interface Type Serial ATA-300
Form Factor 3.5 inches
Spindle Speed 7200RPM

PN : 507632-B21 هارد  SATA سرور HP دارای ظرفیت2TB ،سرعت چرخش 7.2K(7200 rpm)و3.5 اینچی میباشد.
Part Number(s)
Option Part# 507632-B21
SmartBuy Part# 507632-S21
Spare Part# 508040-001
Assembly Part# 507631-003
Assembly Part# 584786-001
Assembly Part# 638516-001
Assembly Part# 649401-003
Assembly Part# 694372-001
Assembly Part# 695502-002
Assembly Part# 695995-001
Model# MB2000EAMZF
Model# MB2000EAZNL
Model# MB2000EBZQC
Model# MB2000EBUCF
Model# MB2000ECVJF
Model# MB2000ECWCR
Model# MB2000ECWLP
Specifications
Category Proliant HardDrive
Sub-Category 7.2K
Capacity 2TB
Interface Type Serial ATA-300
form factor 3.5 inches
Spindle Speed 7200RPM

 

PN : 454146-B21 هارد  SATA سرور HP دارای ظرفیت1TB ،سرعت چرخش 7.2K(7200 rpm)و3.5 اینچی میباشد.
Part Number(s)
Option Part# 454146-B21
Spare Part# 583311-001
Spare Part# 454273-001
Alternate Spare Part# 536648-001
Assembly Part# 482483-004
Assembly Part# 507515-002
Assembly Part# 507631-002
Assembly Part# 649401-002
Assembly Part# 684057-001
Model# GB1000EAFJL
Model# GB1000EAMYC
Model# MB1000EAMZE
Model# MB1000EBNCF
Model# MB1000EBZQB
Model# HUA722010CLA330
Specifications
Category Proliant HardDrive
Sub-Category 7.2K
Capacity 1TB
Interface Type Serial ATA-300
form factor 3.5 inches

 

 

 

 

 

PN : 458928-B21 هارد  SATA سرور HP دارای ظرفیت500 GB ،سرعت چرخش 7.2K(7200 rpm)و3.5 اینچی میباشد.
Part Number(s)
Option Part# 458928-B21
SmartBuy Part # 458928-S21
Spare Part# 459319-001
Assembly Part# 482483-002
Assembly Part# 484429-002
Assembly Part# 507631-001
Assembly Part# 622598-002
Model# GB0500EAFJH
Model# GB0500EAFYL
Model# MB0500EAMZD
Model# MB0500EBNCR
Digital Model# WD5003ABYX
Specifications
Category Proliant HardDrive
Sub-Category 7.2K
Capacity 500GB
Interface Type Serial ATA-300
Form Factor 3.5 inches
Data Transfer Rate 300MB/s
Spindle Speed 7200RPM

 

 

برخی از مشتریان