این راه­کار شامل استفاده از راه­کارهای BIG-IP بصورت Cloud-based و به ازای دو ماژول LTM و AWAF می­باشد. با استفاده از این راه­کار امکان پیاده ­سازی و توسعه Virtual Edition به ازای هر سرویس بطور مستقل (BIG-IP Per-App VE) فراهم خواهد شد. استفاده از چنین راه­کاری بر روی پلتفرم­ های مختلف شامل VMware Private Cloud، Amazon AWS، Microsoft Azure و Google GCP امکان پذیر است.