این محصول شامل یک Framework با هدف مدیریت متمرکز انواع مختلفی از راه­کارها و تجهیزات F5 شامل تجهیزات سخت­افزاری، نسخه مجازی و راه­کارهای تحت Cloud می­باشد. محصول BIG-IQ امکان پیاده ­سازی، اعمال و مدیریت پیکربندی ­های مختلف به واسطه RESTful API را نیز به راحتی فراهم می­کند. بخش اعظمی از قابلیت­ های مرتبط با ماژول­ های LTM, DNS, APM, AFM, AWAF, WebSafe, MobileSafe, SSLO, DDoS Hybrid Defender بصورت متمرکز توسط راه­کار BIG-IQ قابل استفاده می­باشند.

 

راه کار BIG-IQ بصورت علاوه بر نسخه مجازی و مبتنی بر Cloud، بصورت مبتنی بر سخت­ افزار نیز ارائه می­شود. جهت استفاده از راه­کار مبتنی بر سخت ­افزار،

نیازمند استفاده از سری BIG-IQ 7000 Centralized Manager خواهیم بود. شکل زیر نمای ظاهری این مدل سخت ­افزاری را نشان می­دهد.

راه کار BIG-IQ بصورت علاوه بر نسخه مجازی و مبتنی بر Cloud، بصورت مبتنی بر سخت­افزار نیز ارائه می­شود. جهت استفاده از راه­کار مبتنی بر سخت­افزار، نیازمند استفاده از سری BIG-IQ 7000 Centralized Manager خواهیم بود. شکل زیر نمای ظاهری این مدل سخت­افزاری را نشان می­دهد.

 

 

 • HDD-1
 • HDD-2
 • MGMT
 • USB
 • Console
 • Failover
 • 10/100/1000
 • SFP/SFP+
 • LED
 • LCD
 • Arrow Keys