این راه­کار شامل ارائه سرویس ­های مبتنی بر امن ­سازی ترافیک WEB Application و جلوگیری از حملات DDoS در لایه زیرساخت شبکه به کمک پشتیبانی

24×7 بصورت Cloud-basedتحت استفاده در مراکز داده موردتایید شرکت F5، شامل قابلیت ­های کلیدی محافظت از حملات L7 DDoS، پیاده­ سازیراه­کارهای

امن مقابله با ریسک ­های OWASP Top-10، و جلوگیری از ارائه سرویس به BAD (Malicious) Bots می­باشد.

راه­کارهای این بخش شامل Silverline DDoS Protection، Silverline Web Application Firewall و Silverline Shape Defense می­باشد.