این ماژول به خوبی با استفاده از متدها و تکنولوژیهای مختلف، امکان مدیریت و مانیتورینگ متمرکز و امن ترافیکهای Encrypted سازمان را فراهم مینماید. استفاده از ماژول SSLO به تنهایی منجربه اعمال برخی محدودیتها در قابلیتهای این ماژول خواهد شد، لذا طبق پیشنهاد شرکت F5، استفاده از ماژول LTM نیز در کنار SSLO منجربه توسعه قابلیتهای این ماژول خواهد شد. ماژول SSLO با کارایی بسیار بالا، امکان Detection, Decryption, Inspection را برای پروتکلهای پرکاربرد در زیرساخت شبکه شامل HTTPS, SMTPS, POP3S, IMAPS, FTPS را فراهم مینماید. خوشبختانه امکان استفاده از ماژول SSLO بر روی انواع مختلفی از پلتفرمهای F5 وجود دارد.